/   / Žádosti o informace

Žádosti o informace

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu. Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.

Postup při vyřizování žádostí

Podání je možno učinit písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat též elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

Úřední dobu podatelny a další podrobnosti k elektronickým podáním na elektronickou podatelnu lze nalézt Odkaz uvnitř stránkyzde.


Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), tj. adresovaná Městskému úřadu Horažďovice, jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musejí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.

Bližší informace k podáváním stížností a petic můžete získat též na odboru Odkaz uvnitř stránkykanceláře starosty.


Žádost o poskytnutí informace podávaným dle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.), lze zaslat na e-mailovou adresu podatelny městského úřadu:
Emailpodatelna@muhorazdovice.cz