/   / Svatební obřady

Svatební obřady

Svatební obřady

Sňatek v matričním obvodu města Horažďovice

Chcete-li uzavřít manželství v matričním obvodu města Horažďovice, je nutné se dostavit osobně na Odkaz uvnitř stránkySprávní odbor, kde domluvíte vyhovující termín sňatku (den a hodinu). Nejpozději 28 dnů před termínem svatby je nutné, aby se dostavil alespoň jeden ze snoubenců a předložil vyplněný a podepsaný dotazník a další potřebné doklady.

Církevní sňatek

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Potřebné doklady k předložení
 • vyplněný a podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ (Dotazník lze získát na matrice, nebo jej stáhněte zde Dokument
 • platné občanské průkazy snoubenců
 • doklad o státním občanství
 • rodné listy snoubenců
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu,
 • opatřené doložkou o právní moci
 • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžele (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince – osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu (svobodný, rozvedený, vdovec) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Prosíme o osobní návštěvu, vzhledem k platnosti mezinárodních smluv se na dokumenty jednotlivých států mohou vztahovat různá ověření).
Formuláře ke stažení
DokumentŽádost o sňatek mimo obřadní síň, obřadní den
Dokument Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
Správní poplatky

dle přílohy 12 zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.

Mimo oddávací den 1000 Kč
Mimo obřadní síň 1000 Kč
Osvědčení o práv. způsob. k manželství v cizině 500 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 1000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý
pobyt na území ČR
1000 Kč

 

Kontakt – Správní odbor
Hana Pavelcová
vedoucí oddělení
Budova Městského úřadu Horažďovice
dveře č. 33
tel. 371 430 563
pavelcova@muhorazdovice.cz