/   / Povinné údaje

Povinné údaje

Název

Město Horažďovice

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Město Horažďovice jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona Ikona externí odkaz č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu,  vzniklo jako územní samosprávní jednotka v souladu s Ikona externí odkaz § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, ke dni 23. 11. 1990 a dle § 2 zákona o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu Ikona externí odkaz § 122 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém  území, případně výkon státní správy v územním obvodu, základním právním předpisem pro činnost obce je Ikona externí odkaz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích za podmínek stanovených zákony (zejména Ikona externí odkaz hlava sedmá Ústavy ČR, a Ikona externí odkaz § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích).

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
*) Ikona externí odkaz Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen a nahrazen novým  zákonem Ikona externí odkaz č. 128/2000 Sb., o obcích

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice


Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice


Úřední hodiny
Pondělí 7.30-11.00 12.00-17.00
Středa 7.30-11.00 12.00-17.00
Pátek 7.30-11.00

Úterý, Čtvrtek, Pátek

Po předchozí domluvě s referentem/referentkou příslušného odboru. Kompletní kontakty najdete vždy v detailu jednotlivých odborů.

 


Podatelna
Pondělí 7.30-17.00
Úterý 7.30-15.00
Středa 7.30-17.00
Čtvrtek 7.30-15.00
Pátek 7.30-15.00

Adresa elektronické podatelny

Email podatelna@muhorazdovice.cz


Pokladna
Pondělí 7.30-17.00
Úterý 7.30-15.00
Středa 7.30-17.00
Čtvrtek 7.30-15.00
Pátek 7.30-15.00

Ústředna

371 430 521
371 430 522

Kompletní kontakty najdete vždy v detailu jednotlivých odborů zde (odkaz na seznam odborů)


E-mail

Email urad@muhorazdovice.cz


ID datová schránka

ubnbxnt

Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 19-0821898399/0800
IBAN: CZ 45 0800 0000 1908 2189 8399

Pro správnou identifikaci je zapotřebí definovat platbu variabilním symbolem, např. číslem faktury, číslem jednacím, číslem smlouvy apod. Pokud variabilní symbol neznáte, kontaktujte prosím příslušný odbor úřadu, kde Vám číslo variabilního symbolu sdělí.

IČ - identifikační číslo povinného subjektu

00255513

DIČ - daňové identifikační číslo povinného subjektu

CZ00255513

Žádosti a informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města, nebo do datové schránky.

Město Horažďovice jako povinný subjekt dle Ikona externí odkaz § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
v oblasti poskytování informací (§ 18),
h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,
i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle 
§ 16a odst. 7,
j) elektronickou adresu podatelny.

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení rady města, zastupitelstva města, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s městským majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích zaměstnanců městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, speciálními zákony a organizačním řádem městského úřadu.

Způsob zveřejnění informací

Město zveřejňuje informace těmito způsoby

a) na úřední desce - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města
b) v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy
c) na podatelně městského úřadu
d) způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) a prezentaci města na www stránkách

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu. Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.

Postup při vyřizování žádostí

Podání je možno učinit písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat též elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

Úřední dobu podatelny a další podrobnosti k elektronickým podáním na elektronickou podatelnu Odkaz uvnitř stránkyzde.

Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (Ikona externí odkaz zákon č. 500/2004 Sb.), tj. adresovaná Městskému úřadu Horažďovice, jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musejí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.

Petice musejí splňovat náležitosti stanovené zákonem o právu petičním (Ikona externí odkaz zákon č. 85/1990 Sb.).

Bližší informace k podáváním stížností a petic můžete získat též na odboru kanceláře starosty.

Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal. V případech správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí MěÚ Horažďovice Krajský úřad Plzeňského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta uvedena v poučení činí zpravidla 15 dnů, ode dne oznámení rozhodnutí, pokud, zvláštní zákon nestanoví jinak.

Odvolání musí být nejpozději poslední den lhůty k jeho podání odevzdáno poštovní přepravě a adresováno tomu správnímu orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.

Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí.

Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků příkazem na místě nelze podat opravný prostředek.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny, odboru správního městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat návrh na pozastavení výkonu tohoto opatřen Ministerstvu vnitra ČR, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy.

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 500/2004 Sb. - správní řád.

4) Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

 2. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 4. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 3. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 5. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 6. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  1. postup povinného subjektu potvrdí,

  2. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

  3. usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

 7. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  1. výši úhrady nebo odměny potvrdí,

  2. výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

  3. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

 8. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 9. Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

 10. Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odst. 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace jak postupovat při řešení následujících situací
 • Vydání občanského průkazu
 • Vydání cestovního pasu
 • Vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • Ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu
 • Vydání matričního dokladu
 • Nahlédnutí do matričních knih
 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Řešení škodní události
 • Další návody pro řešení životních a krizových situací naleznete na Portálu veřejné správy ČR zde.

Výroční zpráva

- 168 kB
- 760 kB
- 54 kB
- 455 kB
- 453 kB
- 48 kB
- 34 kB
- 77 kB
- 78 kB
- 62 kB
- 63 kB
- 68 kB
- 87 kB
- 99 kB
- 56 kB
- 56 kB
- 142 kB
- 159 kB
- 159 kB
- 469 kB
- 183 kB
- 285 kB
- 183 kB
- 358 kB
- 183 kB
- 423 kB
- 239 kB
- 631 kB
- 434 kB
- 533 kB
- 555 kB
- 126 kB