/   / Petice

Petice

Petice

Petice je písemně podaná žádost občanů, tzv. petentů, orgánům státní a veřejné moci. Každý má právo obracet se na veřejnou správu se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti veřejné správy. K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení orgánům veřejné správy a jednání s nimi je oprávněn jednotlivec i skupina obyvatel, která sestaví petiční výbor.

Petice musejí splňovat náležitosti stanovené zákonem o právu petičním (zákon č. 85/1990 Sb.).

Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
Bližší informace k podáváním stížností a petic můžete získat též na odboru kanceláře starosty.
Vaše dotazy můžete zasílat na adresu podatelny Emailpodatelna@muhorazdovice.cz

Podání

  • osobně na podatelnu úřadu
  • datovou zprávou do datové schránky úřadu – ID dat.schránky: ubnbxnt
  • e-mailem na e-podatelnu úřadu Emailpodatelna@muhorazdovice.cz, je vyžadován zaručený elektronický podpis

Podpisové archy musí obsahovat text petice, a pokud tomu tak není, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Na podání petice nejsou předepsány žádné formuláře a podání petice není zpoplatněno.

Lhůta pro vyřízení

Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.