Oznámení, podněty, stížnosti

Oznámení, podněty, stížnosti

Podání

Podání je možno učinit písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat též elektronicky na adresu elektronické podatelny podatelna@muhorazdovice.cz anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města: ID dat.schránky ubnbxnt.


Úřední dobu podatelny a další podrobnosti k elektronickým podáním na elektronickou podatelnu lze nalézt Odkaz uvnitř stránkyzde odkaz na Podatelnu.


Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), tj. adresovaná Městskému úřadu Horažďovice, jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musejí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.