/  

Legislativa

Zde naleznete přehled všech aktuálně platných zákonů týkajících se sociální oblasti. Zákony jsou řazeny podle číselného označení bez ohledu na rok vydání.

Ikona externí odkaz Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Ikona externí odkaz Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Ikona externí odkaz Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový)

Ikona externí odkaz Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Ikona externí odkaz Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Ikona externí odkaz Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Ikona externí odkaz Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Ikona externí odkaz Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Ikona externí odkaz Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Ikona externí odkaz Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Ikona externí odkaz Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Ikona externí odkaz Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Ikona externí odkaz Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Ikona externí odkaz Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů

Ikona externí odkaz Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Ikona externí odkaz Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Ikona externí odkaz Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 495/2012 Sb.

Ikona externí odkaz Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Ikona externí odkaz Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

Ikona externí odkaz Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Ikona externí odkaz Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě

Ikona externí odkaz Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Ikona externí odkaz Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Ikona externí odkaz Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

Ikona externí odkaz Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Ikona externí odkaz Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Ikona externí odkaz Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Ikona externí odkaz Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Ikona externí odkaz Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Ikona externí odkaz Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Ikona externí odkaz Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Ikona externí odkaz Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Ikona externí odkaz Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Ikona externí odkaz Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků