/  

Katalog sociálních a souvisejících služeb pro Horažďovicko


Zde je ke stažení katalog sociálních a souvisejících služeb dostupných pro občany Horažďovicka a také katalog sociálních služeb celého Plzeňského kraje.

Katalog sociálních a souvisejících služeb pro Horažďovicko (2022)
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji (2019)

Přehled sociálních služeb

Azylové domy

Poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Ikona externí odkaz www.centrumpribram.cz
Ikona telefonpobytová forma – 318 634 588


Charita Veselíčko

Ikona externí odkaz www.veselicko.charita.cz
(od ledna 2023 www.pisek.charita.cz)
Ikona telefonpobytová forma – 382 589 108


Městská charita Plzeň

Ikona externí odkaz www.mchp.cz
Ikona telefonpobytová forma – 377 423 159, 731 433 106


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonpobytová forma – 383 323 238

Denní stacionáře

Poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Centrum Hájek

Ikona externí odkaz www.centrumhajek.eu
Ikona telefonambulantní forma – 602 555 493, 602 692 763


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonambulantní forma – 383 322 241

Domovy pro seniory

Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro seniory Blatná

Ikona externí odkaz www.domovblatna.cz
Ikona telefonpobytová forma – 380 706 210


Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Ikona externí odkaz www.dhmirosov.cz
Ikona telefonpobytová forma – 371 511 236, 773 738 934


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonpobytová forma – 383 312 280, 383 321 199

Domovy se zvláštním režimem

Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Clementas Janovice

Ikona externí odkaz www.clementas.cz
Ikona telefonpobytová forma – 770 180 345


Sociální a zdravotní centrum Letiny

Ikona externí odkaz www.szcletiny.cz
Ikona telefonpobytová forma – 371 596 065


Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Ikona externí odkaz www.dhmirosov.cz
Ikona telefonpobytová forma – 371 511 234, 724 005 836


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonpobytová forma – 383 312 280

Intervenční centra

Poskytují terénní pomoc týraným osobám, které žili nebo žijí ve společné domácnosti s osobou, která je ohrožuje násilným chováním.

Diecézní charita Plzeň

Ikona externí odkaz www.dchp.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma – 777 167 004

Krizová pomoc

Poskytuje terénní pomoc při řešení velice akutní situace, kterou člověk může vnímat jako obtížně řešitelnou nebo dokonce jako životu ohrožující.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Ikona externí odkaz www.diakoniezapad.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 733 414 421


Diecézní charita Plzeň

Ikona externí odkaz www.dchp.cz
Ikona telefonterénní forma - 777 167 004

Noclehárny

Poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Ikona externí odkaz www.muss.strakonice.eu
Ikona telefonambulantní forma - 383 323 639

Odborné sociální poradenství

Je poskytováno terénní a ambulantní formou. Služba napomáhá lidem při řešení jejich nepříznivé situace poskytnutím informací a podporou osobám k navrácení do běžného chodu života.

Charita Horažďovice

Ikona externí odkaz https://horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/obcanska-poradna
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 373 341 207


Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj

Ikona externí odkaz www.rodinnaporadna-strakonice.cz
Ikona telefonambulantní forma - 727 809 070


Bílý kruh bezpečí

Ikona externí odkaz www.bkb.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 773 551 311, 734 157 200


Diecézní charita Plzeň

Ikona externí odkaz www.dchp.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 731 433 096


Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

Ikona externí odkaz www.integracnicentra.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 377 223 157, 773 778 375, 725 874 976


Organizace pro pomoc uprchlíkům

Ikona externí odkaz www.opu.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 604 809 165, 730 875 627


Tichý svět

Ikona externí odkaz www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 607 086 461


VIDA

Ikona externí odkaz www.vidacr.cz
Ikona telefonterénní forma - 775 585 159


Člověk v tísni

Ikona externí odkaz www.clovekvtisni.cz/plzen
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 775 367 889


Centrum pro dětský sluch Tamtam

Ikona externí odkaz www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz
Ikona telefonambulantní forma - 734 674 844 (849)

Odlehčovací služby

Jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Centrum Hájek

Ikona externí odkaz www.centrumhajek.eu
Ikona telefonambulantní forma - 602 555 493, 602 692 763


Charita Sušice

Ikona externí odkaz www.susice.charita.cz
Ikona telefonterénní forma - 731 402 910


Hospic sv. Jana N. Neumanna

Ikona externí odkaz www.hospicmarketa.cz
Ikona telefonterénní forma - 731 680 439

Pečovatelská služba

Je poskytována ambulantní a terénní formou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi. Usiluje o zachování dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí, kompenzuje sníženou soběstačnost.

Charita Horažďovice

Ikona externí odkaz www.horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 373 341 207

Raná péče

Je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou, zaměřena na podporu rodiny a dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb

Ikona externí odkaz www.rana-pece.cz
Ikona telefonterénní, ambulantní forma: 731 445 502


Centrum pro dětský sluch Tamtam

Ikona externí odkaz www.tamtam.cz
Ikona telefonterénní, ambulantní forma: 732 918 406


Motýl

Ikona externí odkaz www.motyl-plzen.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 725 427 926


Raná péče Kuk

Ikona externí odkaz www.ranapecekuk.eu
Ikona telefonterénní forma: 724 400 815

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služby jsou poskytovány terénní a ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Občanské sdružení Pro Cit

Ikona externí odkaz www.autismusprocit.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 777 700 767


Centrum Hájek

Ikona externí odkaz www.centrumhajek.eu
Ikona telefonambulantní forma - 602 555 493, 602 692 763


Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Ikona externí odkaz www.diakoniezapad.cz, www.rozvodsrespektem.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 733 614 645


Domus - Centrum pro rodinu

Ikona externí odkaz www.domus-cpr.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 733 733 062

Sociální rehabilitace

Je poskytována ambulantní, terénní a pobytovou formou. Sociální rehabilitace pomáhá lidem směřovat k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností.

Centrum Hájek

Ikona externí odkaz www.centrumhajek.eu
Ikona telefonambulantní forma - 602 692 763


Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Ikona externí odkaz https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-s-postizenim/jdeme-dal-pro-osoby-s-postizenim/
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 730 544 244


Fokus – Písek

Ikona externí odkaz www.fokus-pisek.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 778 519 769


Tichý svět

Ikona externí odkaz www.tichysvet.cz/pobocky/plzensky-kraj
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 607 086 461


Tyfloservis

Ikona externí odkaz www.tyfloservis.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 377 423 596

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Jsou poskytovány pobytovou formou osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Ikona externí odkaz https://horazdovice.nemocnicepk.cz/socialni-sluzby/
Ikona telefonpobytová forma - 376 334 211

Sociálně terapeutické dílny

Jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Jejich účelem je pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Fokus – Písek

Ikona externí odkaz www.fokus-pisek.cz
Ikona telefonambulantní forma - 775 731 769


Motýl

Ikona externí odkaz www.motyl-plzen.cz
Ikona telefonambulantní forma - 723 158 470

Telefonická krizová pomoc

Je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Ledovec

Ikona externí odkaz www.ledovec.cz
Ikona telefonterénní forma – 739 055 555, 373 034 455

Terénní programy

Služba je poskytována terénní formou a může být poskytována anonymně. Pomáhá osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Ikona externí odkaz www.diakoniezapad.cz
Ikona telefonterénní forma - 737 651 641


Organizace pro pomoc uprchlíkům

Ikona externí odkaz www.opu.cz
Ikona telefon604 809 165, 730 875 627

Tísňová péče

Je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Anděl Strážný

Ikona externí odkaz www.andelstrazny.eu
Ikona telefonterénní forma – 800 603 030, 773 745 667, 771 136 415

Tlumočnické služby

Jsou poskytovány terénní, popřípadě ambulantní formou. Služby pomáhají osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Tichý svět

Ikona externí odkaz www.tichysvet.cz
Ikona telefonambulantní, terénní forma - 607 086 461